Praktische informatiePraktisch

Onderstaande stappen dienen gevolgd te worden bij het opstarten van logopedische begeleiding.


1. Aanmelding

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, ...   Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift voor een logopedisch bilan, dient u na dit gesprek langs een huisarts of geneesheer-specialist te gaan (NKO-arts, kinderarts, ...). Dit voorschrift is nodig om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren.


2. Logopedisch onderzoek

Het onderzoek start steeds met een intakegesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Op basis van die informatie worden een aantal logopedische testen afgenomen. Hiervan maken wij een verslag en er wordt ook een behandelplan opgesteld.


3. Adviesgesprek

Na het onderzoek en het opstellen van de behandelingsmogelijkheden worden de resultaten met de ouders besproken. Indien de beslissing wordt genomen om therapie op te starten, maakt u opnieuw een afspraak bij  de geneesheer-specialist om een voorschrift te verkrijgen voor de logopedische therapie.


Alle documenten die nodig zijn voor de terugbetaling worden door ons samengevoegd en dienen daarna door de ouders zelf binnengebracht te worden bij de mutualiteit. Het dossier wordt geëvalueerd en er wordt beslist of terugbetaling wordt toegestaan. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld door de mutualiteit. De behandeling kan ondertussen wel al opgestart worden.


4. Behandeling

Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van uw kind.  Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk om nauw samen te werken met de leerkracht, zorgcoördinator, CLB, tandarts, arts, psycholoog, ....


5. Evolutiebilan

Op regelmatige tijdstippen worden opnieuw testen afgenomen om de evolutie na te gaan en de therapie bij te sturen waar nodig. Op deze manier kunnen we uw kind exact bieden waar hij/zij nood aan heeft.

Tarieven

Wij zijn geconventioneerde logopedisten. Dat wil zeggen dat we de tarieven hanteren die wettelijk zijn vastgelegd door het RIZIV.


In onderstaande tabel kunt u de tarieven aflezen die gelden vanaf 1 januari 2021:

Deze tarieven gelden enkel voor stoornissen die in de nomenclatuur werden opgenomen.


Opgelet:


  • Soms is er geen tegemoetkoming mogelijk via de verplichte verzekering (bv. bij articulatieproblemen, wanneer er onvoldoende achterstand is, …). Vaak komt de aanvullende verzekering dan wel gedeeltelijk tegemoet in de kosten. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw mutualiteit.
  • Voor overlegmomenten is er geen terugbetaling voorzien.
  • Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moeten wij minstens 24 uur op voorhand verwittigd worden. Wanneer dit niet gebeurt, zal de sessie worden aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.

Copyright @ All Rights Reserved